Италианският начин за кредитиране на държавните служители (INPDAP и INPS)

Кредитиране на държавните служители в Италия (INPDAP и INPS)

В Италия INPDAP (Национален институт за социална сигурност) управлява изплащането на пенсии и социалноосигурителни обезщетения. Организацията е администратор и на базата данни, използвана от общините, за да изплащат семейните помощи и майчинството. INPDAP има и някои надзорни функции, с които гарантира запазването на лоялната конкуренция на пазара на социалноосигурителните права. Под шапката на организацията са няколко държавни агенции.

Регистрацията се прави от работодателя. Всеки регистриран служител или пенсионер има право на различни услуги, предоставяни от института – изплащане на обезщетения за специфични случаи, кредитиране и др. Фирми от небанковият финансов сектор като prestitimycredit.it отпускат заеми, които минават през Националната осигурителна система INPS, те са с облекчени условия и с по-ниски лихви.

Малко повече за INPS

Кредитите от Националния институт за социална сигурност ( INPS  )се предоставят чрез специален Кредитен механизъм и взаимни фондове. Много от услугите са достъпни през онлайн портала на института, като за целта потребителите трябва да влязат в системата с въвеждането на фискален код и ПИН код. Последният се издава от INPS.

Форма на кредитиране специално за бедните домакинства е предоставянето на ваучери под формата на предплатена карта, с която да се заплащат сметките за енергия, както и в супермаркетите. Затова често тези ваучери са наричани Социални карти. В тази насока са и планираните данъчни кредити за основното жилище на домакинствата. Последните са предназначени и за млади хора между 20 и 30 г., както и за пенсионери. Размерът на данъчните кредити е в зависимост от сумата на облагаемия доход. За семейства с повече от едно дете също са предвидени специални данъчни кредити.

Кредити за пенсионери и държавни служители

Служителите, заети в публичния сектор и пенсионерите, регистрирани за последните три години в Независимото обединено управление за кредитни и социални услуги, имат право да кандидатстват за ипотечен кредит INPDAP (Национален институт за социална сигурност и подкрепа за служителите в публичната администрация). Функциите на последното учреждение бяха прехвърлени на INPS.
Този ипотечен кредит е за покупка на първи дом и може да бъде на максимална стойност 300 000 евро. За целта желаещите просто трябва да изпратят заявление до института. Този вид ипотечни заеми могат да се сключват за 10, 15, 20, 25 или 30 години с фиксирана или променлива лихва. По принцип всички заявки за кредитиране, които отговарят на изискванията, се одобряват. Единствено, когато апликационната форма надвишава планирания бюджет, съответното териториално подразделение на институцията преразглежда оценката си. Тези ипотечни заеми са много по-изгодни по отношение на лихвата и погасителния план и се дава възможност на желаещите и отговарящи на изискванията да заменят обикновения си кредит с такъв, като за това няма да заплатят никакви допълнителни такси.

Независимо от ръстът на предоставяните кредити за 2017г. Италия е една от страните с най-високят ръст на необслужвани кредити в еврозоната, поради политическата нестабилност в страната